Wszelkie prawa zastrzeżone

STATUT TOWARZYSTWA TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW I KRAJOZNAWCÓW

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców, w dalszej część Statutu zwane Towarzystwem.

§ 2.

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takich samych lub podobnych celach.

§ 5.

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz skrótu w następującej formie: TTPiK.

§ 6.

 1. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIŁANIA

§ 7.

Celem Towarzystwa jest:

1. skupianie aktywnych turystów przyrodników i krajoznawców;
2. pogłębianie umiłowania kraju ojczystego, a zwłaszcza jego regionów geograficznych, przyrodniczych i historycznych;
3. szerzenie edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz z dziedzin historii, sztuki, kultury i tradycji Polski;
4. pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej;
5. aktywne uczestnictwo w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski;
6. działalność szkoleniowa i informacyjna;
7. upowszechnianie nauk o kulturze fizycznej oraz nauk przyrodniczych.
8. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
9. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. działalność na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
13. działalność na rzecz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
17. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
18. działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
19. działalność   na   rzecz   rodziny,   macierzyństwa,   rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

§ 8.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. gromadzenie materiałów edukacyjnych dla członków Towarzystwa, krajoznawców, turystów, itp.;
 2. współpracę z instytucjami naukowymi, muzealnymi, bibliotekami, parkami narodowymi i krajobrazowymi, nadleśnictwami i innymi organami administracji leśnej;
 3. współpracę z organami administracji publicznej i organami samorządowymi;
 4. współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o takich samych lub podobnych celach;
 5. udzielanie wsparcia szkołom i organizacjom młodzieżowym w krzewieniu wiedzy przyrodniczej, geograficznej i historycznej;
 6. interweniowanie w wypadku zagrożeń obiektów zabytkowych i chronionych lub wartości obszarów i obiektów przyrody;
 7. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej w zakresie działalności statutowej Towarzystwa;
 8. organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów i innych form edukacji, w tym w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry pedagogicznej, w zakresie działalności statutowej Towarzystwa,
 9. organizację i prowadzenie prac naukowo – badawczych oraz wykonywanie ekspertyz;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej na podstawie obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być:
  1. obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;
  2. małoletni w wieku 16 – 18 lat;
  3. małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych;
  4. cudzoziemiec popierający cele statutowe Towarzystwa.
 2. Osoba określona w pkt. 1. po złożeniu deklaracji pisemnej członkowstwa i przyjęciu przez Zarząd Towarzystwa oraz biorąca aktywny udział w turystyce krajowej.

§ 11.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje poparcie finansowe i na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.

§ 12.

Godność członka honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie krzewienia turystyki, krajoznawstwa, przyrody lub/i dla rozwoju Towarzystwa.

§ 13.

 1. Członkowie zwyczajni maja prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
  2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa;
  3. korzystania z materiałów edukacyjnych;
  4. udziału w zebraniach oraz wszelkich imprezach, wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych organizowanych przez Towarzystwo.
 2. członkowie małoletni poniżej 16 r. ż. nie mają prawa do udziału w głosowaniu w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa i prawa określonego w pkt. 1, ust.1.

§ 14.

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa z głosem doradczym (osoba prawna za pośrednictwem swojego przedstawiciela);
 2. praw zawartych w § 13, pkt. 1., ust. 3. i 4.

§ 15.

Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16.

Członkowie zwyczajni maja obowiązek:

 1. przyczyniania się do realizacji celów Towarzystwa;
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Zarządu Towarzystwa;
 3. uczestniczenia w działalności Towarzystwa;
 4. opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej rzez Zarząd Towarzystwa.

§ 17.

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. popierania działalności Towarzystwa;
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Zarządu Towarzystwa.
 3. regularnego opłacania zadeklarowanej składki.

§ 18.

Członkowstwo zwyczajne ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego, zgłoszonego Zarządowi Towarzystwa wystąpienia na piśmie;
 2. skreślenia z listy członków rzez Zarząd Towarzystwa za:
  1. działalność na szkodę Towarzystwa;
  2. nie przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał;
  3. z powodu utraty praw publicznych;
  4. naruszenia zasad o ochronie przyrody i ochronie zabytków;
 3. śmierci członka;
 4. nie opłacania składek członkowskich co najmniej przez 6 miesięcy.

§ 19.

Członkowstwo wspierające ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego, zgłoszonego Zarządowi Towarzystwa wystąpienia na piśmie;
 2. nie opłacania zadeklarowanej składki członkowskiej za okres ponad 1 roku;
 3. skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa z powodu określonego w § 18, pkt. 2;
 4. utraty osobowości prawnej;

§ 20.

 1. Członkowi skreślonemu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni, od daty powiadomienia o skreśleniu, prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 2. Członek skreślony z powodu nieopłacania składek może być przywrócony w prawach członkach po uiszczeniu zaległych składek.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 21.

 1. Najwyższą władzą towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Naczelną władzą Towarzystwa, w okres pomiędzy Walnymi Zebranie Członków, jest Zarząd Towarzystwa, który kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z zakresem działań określonych w Statucie i uchwałach Walnego Zebranie Członków;
 3. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.

§ 22.

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 5 lat. Wybór do tych władz odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków, większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Członkowie Towarzystwa mogą być wybierani tylko do jednego organu władzy Towarzystwa.
 3. W przypadku pojawienia się wakatów w Zarządzie Towarzystwa lub/i Komisji Rewizyjnej, w trakcie ich kadencji, zostaje zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 4. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 23.

 1. Każda władza Towarzystwa opracowuje własny regulamin działania.
 2. Regulaminy Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

§ 24.

 1. Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 25.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa co 5 lat, informując (listownie, telefonicznie, itp.) o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, najpóźniej 14 dni przed terminem obrad.

§ 26.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa:
  1. z inicjatywy własnej;
  2. na wniosek komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek co najmniej 7 członków Towarzystwa.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje ono wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 27.

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

 1. członkowie zwyczajni Towarzystwa i członkowie honorowi z głosem stanowiącym;
 2. członkowie wspierający (osoba prawna za pośrednictwem swojego przedstawiciela) z głosem doradczym.

§ 28.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 29.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa;
 2. wybór Zarządu Towarzystwa – Prezesa, Sekretarza i jednego członka oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 3. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu i rozwiązania się Towarzystwa;
 5. rozpatrywanie wniosków Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;
 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek zgłoszony przez członków;
 7. rozpatrywanie odwołań w sprawach skreślenia z listy członków.

§ 30.

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, Sekretarza i jednego członka wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Towarzystwa, za swoją działalność, odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu Towarzystwa lub Sekretarz.
 4. Do ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd Towarzystwa wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają większością głosów.

§ 31.

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

 1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie działalności statutowej Towarzystwa;
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 4. zarządzanie funduszami Towarzystwa;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy przeznaczonych na działalność statutową Towarzystwa;
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 7. wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego;
 8. przyjmowanie członków wspierających;
 9. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.

§ 32.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna za swoją działalność odpowiada przed Walnym Zebranie Członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Komisja Rewizyjna przyjmuje swoje decyzje w formie uchwał, które zapadają jednomyślnie.

§ 33.

Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa;
 2. występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień na piśmie;
 3. przedstawienie sprawozdania z kontroli działalności Towarzystwa na forum Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 34.

 1. Na majątek Towarzystwa składają się:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, spadki, zapisy z zachowaniem obowiązujących przepisów;
  3. dotacje;
  4. dochody z własnej działalności Towarzystwa w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 35.

 1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa i Sekretarza.
 2. Wszelkie dokumenty w sprawach merytorycznych i organizacyjnych są podpisywane przez Prezesa i Sekretarza.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 36.

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 37.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określ jednocześnie przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, likwidatorem Towarzystwa jest Zarząd Towarzystwa.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

Towarzystwo rozpoczyna działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszy Statut został przyjęty przez członków TTPiK uchwałą nr 1/2020 z dnia 25 stycznia 2020r r. podjętą przez Walne Zebranie Członków w Warszawie.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!